2008. szeptember 29., hétfő

Bírák - Judges 10,15-16

Pár napja kaptam az alábbi igét mely nagyon jól jellemzi jelenlegi állapotomat:

"Izráel fiai ekkor azt mondták az Úrnak: Vétkeztünk. Tégy velünk teljesen úgy, ahogy jónak látod, csak most ments meg bennünket! Majd eltávolították maguk közül az idegen Isteneket és az Urat szolgálták. Az Úr pedig megelégelte Izráel nyomorúságát. "

Several days ago, I have got the following verse which describes my current situation:

"But the Israelites said to the LORD, "We have sinned. Do with us whatever you think best, but please rescue us now." Then they got rid of the foreign gods among them and served the LORD. And he could bear Israel's misery no longer.

Elkezdődött - It is started

Ma elkezdődtek a kezelések az Uzsoki útcai Kórházban. Először a kemoterápiás infúziót kaptam meg ami kb. 1 óra alatt lement. Utána pedig a sugárkezelés következett ami szintén hamar kb. 10 perc alatt megtörtént. Persze összesen kellett kb 2-2.5 órát várakozni. Egyelőre semmilyen mellékhatást nem érzek. Ezen a héten kapok kemoterápiát és majd a kezelés utolsó 5. hetében. A közbülső 3 hétben csak sugárkezelés lesz.

Today the treatments have started. Firstly I got the chemoterapy infusion which was completed in 1 hour. After this I got the radiation which took approx 10 minutes only. However I had to wait approx 2-2.5 hours before and during the treatments. I have no side effects so far. I will get chemo this week and during the 5th week of the treatments. During the weeks of 2-4 I will get only radiation.

2008. szeptember 28., vasárnap

Gyülekezeti alkalmon - In the church

Ma délelőtt ismét gyülekezetben voltunk, ahol az alkalomvezető testvér kérte a betegeket, hogy kezüket emeljék fel. A körülállók pedig kézrátétellel imádkozzanak a betegekért. Értem is imádkoztak többen is. Az ima végén az egyik testvér egy üzenettel bátorított mely szinte szórol szóra megegyezik azzal amit a már korábban említett M. Basilea Schlink könyvében a Szenvedésben elrejtett kincsben a napokban olvastam. Most ebből idézek:

"Egy dolog bizonyos. Isten mindig válaszol imádságainkra, bár sokszor olyan úton, melyet először nem értünk. Az Ő gondolatai, tervei, szándékai sokkal magasabbak mint a mi gondolataink - sokkal-sokkal csodálatosabbak! Emberi mértékkel ki nem fejezhető módon szeret, és sokkal jobban meg akar áldani, mint ahogy elképzeljük, vagy várjuk. Több mint 60 éve az Úr követésében mindig ez volt a tapasztalatom, amikor úgy tűnt, hogy imádságaimra nem érkezik válasz. Bízzunk tehát fenntartás nélkül Isten szeretetében, mivel Igéje beteljesedik: "Kérjetek és adatik nektek." (Máté 7,7)"

Today we attended the morning service in our church. The leader of the service asked the sick people to raise their hands. He also asked that those who are nearby to the sick people pray for them by laying their hands on them. Several brothers have also prayed for me. After the prayer one of them has encouraged me with a message which is almost exactly the same what I've recently red in the book of M.Basilea Schlink. The following is the excerpt from this book:

"One thing is for sure. God always answers our prayers, however sometimes in a way what we don't understand. His thoughts, plans, goals are much higher than our thoughts - much much more wonderful. He loves us in a way that can not be explained by human terms and he wants to bless us much more than we expect it or plan it. More than 60 years in serving God, I always experienced this when it seemed that there is no response to my prayers. Lets trust without any doubts in God's love because his word will come true: "Ask and it will be given to you" (Matthew 7,7)"

2008. szeptember 25., csütörtök

Néhány korábbi ige

Néhány ige még korábbról, augusztus végéről, melyeket még nem tettem fel a blogra:

Zsoltárok - Psalms 28, 6-7
"Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem, és énekelve adok neki hálát."
Praise be to the LORD, for he has heard my cry for mercy. The LORD is my strength and my shield; my heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him.

Zsoltárok - Psalms 30, 2-4
"Magasztallak Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam sírba."
LORD my God, I called to you for help, and you healed me. You, LORD, brought me up from the realm of the dead; you spared me from going down to the pit.

Zsoltárok - Psalms 30, 12-13
"Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem."
You turned my wailing into dancing; you removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. LORD my God, I will praise you forever.


2008. szeptember 24., szerda

M. Basilia Schlink gondolatai - Thoughts of M. Basilia Schlink

M.Basilea Schlink könyvét olvasom melynek címe A szenvedésben elrejtett kincs. A belső vívódások című fejezetben olvastam a következőket melyeken keresztül bátorított Isten a mai napon:

I read the book of M.Basilea Schlink titled: The treasure which is hidden in suffer. I've read the following thoughts in the chapter called Inside frustration. God has strengthened me via these thoughts.

"Ahelyett, hogy kétségek és kísértések között vergődnél, és hagynád, hogy azok kínozzanak, lépj be Isten szeretete hajójába, ahol Jézus áll a kormányrúdnál. Akkor eléred az Isten által számodra eltervezett dicsőséges célt. Visszatekintve majd meglátod, hogy minden - az Atyától jövő esemény - az Ő örök bölcsességével volt átitatva és szeretetteljes szíve gondolta ki azokat. Egész idő alatt azért vezetett azon a bizonyos úton, hogy valami csodálatosat hozzon létre az életedben."

"...azért lázadozol, mert nem tudod, hogy Isten miért vezet egy bizonyos úton. És Isten egész idő alatt vár, hogy akaratodat teljesen átadd néki. bízzál benne és tarts ki, amíg elküldi a segítséget, vagy mindent megvilágít. Így újra kérlek ne próbáld megérteni Istent. Bízzál szeretetében és engedelmesen tedd meg az előtted álló következő lépést. Ekkor belső feszültséged feloldódik, és közelebb kerülsz Isten szívéhez mint valaha. Így tehát mondd újra és újra: "Atyám, nem értelek Téged, de bízom benned, bízom a Te szeretetedben." "

"Instead of being frustrated by doubts and temptations and would allow that these create pain in yourself, step into the boat of God's love where Jesus stands at the wheel. Than you will reach the glorious goal what God has planned for you. When you will look back, you recognize that everything - events which came from Him - were coming from his wisdom and from his loving heart. During all that time he guided on that way in order to create something wonderful in your life."

"...you revolt because don't know why God guides you on a particular way. And God is waiting all this time for that you commit all your will completely to him, trust in him, endure while he sends the help or he clarifies everything. So, I ask you again, please do not try to understand God. Trust in his love and obediently do the next step ahead of you. Than your inside frustration will disappear and you will be closer to God's heart than anytime earlier. So, please say it again and again: Father, I don't understand you but I trust in you I trust in your love."

2008. szeptember 23., kedd

Elhalasztott kezelés - Delayed treatment

Ma kellett volna elkezdődjön a sugár és kemoterápiás kezelés, de jövő hétfőre rendeltek vissza mivel karbantartást kellett a gépeken végezni. Nem volt könnyű lenyelni, nem is sikerült bosszankodás nélkül, de hisszük, hogy ez is Isten kezében van és Ő tudja mi miért történik.

The chemotherapy and radiation treatment were scheduled to start today but this morning I've got a new term for next Monday as the system required urgent maintenance. It was not easy to stay calm and I could not but we hope that this is also in God's hands and He knows why things are happening.

2008. szeptember 21., vasárnap

3 ige - 3 verses

3 igét szeretnék megosztani időrendi sorrendben amit a napokban kaptam 3 személyen keresztül.

1. Édesapám (75 éves) pár napja elutazott külföldre, hogy meglátogassa 2 nővérét. (Az egyik 85 éves a másik 93 éves). Elutazása előtt küldte:
Ézsaiás 38, 16-17-et:
"Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet."

2. Feleségem, Rózsa reggeli csendességében kapta a
20. Zsoltár 2-3., 5-6-ot:
"Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve! Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen Sionról!
Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet! Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet!

3. Ma délelőtt a gyülekezeti alkalmon egymás bátorítására is volt lehetőség. Egyik testvér a Róma 8,11-el bátorított engem:
"Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által.

I would like to share 3 Bible verses now which I have received in the last couple of days.

1. Some days ago my father (75 years old) has left to visit his 2 sisters abroad. (One of them is 85 years old the other is 93 years old). Before his departure he has sent me this:
Isaiah 38, 16-17:
"Lord, by such things people live; and my spirit finds life in them too. You restored me to health and let me live. Surely it was for my benefit that I suffered such anguish. In your love you kept me from the pit of destruction; you have put all my sins behind your back."

2. My wife, Rozsa has received the following during her morning pray:
Psalms 20, 2-3 and 5-6
May the LORD answer you when you are in distress; may the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion.
May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. May the LORD grant all your requests.

3. During the morning service today in our church there was an opportunity to personally encourage each other. One of the brothers came to me and encouraged me with the verse of Romans 8,11:
And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you.2008. szeptember 20., szombat

Mikeás - Micah 7,7

De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni engem!

But as for me, I watch in hope for the LORD, I wait for God my Savior; my God will hear me.

Jeremiás - Jeremiah 32, 38-41

Ezt az üzenetet először esküvőnk alkalmával kaptuk 16 éve, most Isten ismét ismételten a szívünkre helyezte.
This message was given to us first time at our wedding 16 years ago and now God has repeatedly sent this to us.

Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nékik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen
elültetem őket ebbe a földbe.

They will be my people, and I will be their God. I will give them singleness of heart and action, so that they will always fear me and that all will then go well for them and for their children after them. I will make an everlasting covenant with them: I will never stop doing good to them, and I will inspire them to fear me, so that they will never turn away from me. I will rejoice in doing them good and will assuredly plant them in this land with all my heart and soul.

2008. szeptember 18., csütörtök

Filippi - Philippians 4,13

Ez az ige különösen aktuális most a kezelések előtt pár nappal. Ma reggel kaptam.
This specialy relevant for me now some days before the treatments. Got it today morning.

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
I can do all this through him who gives me strength.

2008. szeptember 17., szerda

Jeremiás - Jeremiah 31, 33b, 34b

Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.

Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.

"I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

"For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more."

2008. szeptember 16., kedd

Jeremiás - Jeremiah 31: 13b,17a.

13,b: ...megvígasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után.

17,a: Reménykedhetsz a jövőben - így szól az Úr.

13,b: I will give them comfort and joy instead of sorrow.

17,a: So there is hope for your descendants," declares the LORD.

Példabeszédek 3, 5-8. Proverbs 3, 5-8.

Ezt az igét kb. 10 perc különbséggel kaptam ma reggel két testvértől:
I've received this Bible verse this morning from two brothers with 10 minutes difference:

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.

Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes; fear the LORD and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.

2008. szeptember 15., hétfő

Jeremiás - Jeremiah 29,10-14, 30, 7/b, 11/a

29, 10-14: Ezt mondja az Úr: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom mi a tervem veletek - így szól az Úr - békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az Úr - jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az Úr - és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket.

30, 7/b: Nyomorúság ideje lesz az Jákóbnak, de megszabadul.

30, 11/a: Én veled leszek - így szól az Úr - és megszabadítalak.

29, 10-14: This is what the LORD says: "When seventy years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you," declares the LORD, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you," declares the LORD, "and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you," declares the LORD, "and will bring you back to the place from which I carried you into exile."

30,7/b: It will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it.

30, 11/a: I am with you and will save you, declares the LORD.

2008. szeptember 14., vasárnap

Szentmihályon - In my old church again

Ma délelőtt édesapám autóval értem jött és elvitt a régi gyülekezetbe ahová 2007. szeptemberéig tartoztunk. Rózsa nem tudott jönni mert a Havanna evangélizáción volt szolgálata. Nagyon jó volt a régi testvérekkel találkozni és megtapasztalni imádkozó szeretetüket és törődésüket. Nagy örömmel vettek körül és éreztem őszinte támogatásukat, együttérzésüket. Bizonyságtételem után a gyülekezetvezető testvér azzal az igei gondolattal bíztatott, hogy Istennek van hatalam kiárasztani az Ő teljes kegyelmét életemben. Ebben bízom és hiszem is.

Today morning my Dad has taken me by car to the old church we belonged to till September 2007. Rosza could not join me as she had a service in the mission event our current church organised. It was very good to meet with the brothers from the old church and to feel their praying love and care. They were also very happy to meet me and I felt their true support and symphathy. After my testimony the church leader greeted and encouraged me with the Bible verse: God has power to pour out his full grace to my life. This is my trust and I beleive in this.

2008. szeptember 13., szombat

Zsoltárok (Psalms) 27, 1,5,7, 13-14

1. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?
5. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt a sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem.
7. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!
13-14. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!

1 The LORD is my light and my salvatiom whom shall I fear? The LORD is the stronghold of my life — of whom shall I be afraid?
5. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling; he will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock.
7. Hear my voice when I call, LORD be merciful to me and answer me.
13-14. I remain confident of this: I will see the goodness of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD; be strong and take heart and wait for the LORD.

Zsoltárok (Psalms) 25, 4-5, 8-11, 15-18

4-5: Utaidat Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.
8-11: Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van.
15-18: Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet.

4-5: Show me your ways, Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.
8-11: Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way. All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great.
15-18: My eyes are ever on the Lord, for only he will release my feet from the snare. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. Look on my affliction and my distress and take away all my sins.

Házicsoportban - Prayer group

Tegnap este résztvettünk gyülekezeti házicsoport alkalmon. Nagyon jó, bátorító, erősítő volt a számomra. A testvérek imádkoztak értem és bátorítottak igével, látással. Az egyik ige amit kaptam ezen az alkalmon egy testvér által az
55. Zsoltár 23. verse: "Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz."

Yesterday evening we attended a prayer group meeting with brothers from our chruch. It was a very good session which encouraged me a lot. The brothers prayed for me and encouraged with Bible verses. One of the verses I got is Psalms 55, 23:
"Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken."

2008. szeptember 11., csütörtök

I. Korintus 10,13 - I. Korinthians 10,13

Emberi erőt meghaladó kisértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is , hogy el bírjátok azt viselni.

No temptation has overtaken you except what is common to us all. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.

Támadások - Attacks

Gondoltam az igeversek mellett pár sorban irok a napjaimról is.
Az igék sokat erősítenek és bizalmam, hitem napról napra nő. De, a gonosz próbál minden alkalmat megragadni, hogy gyengítsen erőtlenítsen.
Csak néhány példa:
Még augusztus végén történt, hogy orvoshoz menet karamboloztam. Akkor már nem kellett volna vezetnem. Főleg nem az első onkológusi vizit előtt. Sajnos nem koncentráltam eléggé. Máskor ilyen esetben 2 hétig rágódok a dolgon, most 2 percig tartott. A kocsi majdnem totálkáros lett. Szerencsére nekünk nem esett bajunk a balesetben.
Naponta próbál a sátán gyengíteni olyan gondolatokkal, hogy úgysem élem túl. Próbálok ellene menni, de sokszor akkor kapok észbe ha már jó mélyen benne vagyok a gondolatban. De ilyenkor Jézus nevében ellene megyek.
Pár napja 2 órát várakoztam 2 orvosra várva. Mire az elsőnél végeztem a másiknak el kellett mennie. kb. 50 km-t utaztam fölöslegesen. Nem mondom, hogy nem voltam ideges. (Nem is gondoltam volna, hogy ilyen nagy ez a város. A 18. és 3. kerület között kb 25 km van.)
Az egyik vizsgálatot már harmadszorra kell megismételni mert nem tudnak eredményt produkálni.
Szóval, változatosan próbálja a gonosz békességem elűzni, de ha pár percre sikere is van összességében elvesztette a játszmát. :-)

I thought that beside the Bible verses I write some words about my daily life occasionally. The verses strengthen me and my trust and beleive grow day by day. But the evil tries to use all opportunities to weaken me.
Some examples: while we were going to the first visit to the oncology we had a car crash with my wife. Normally I am nervous for 2 weeks in such event but now it took only 2 minutes. The car was almost totally damaged but thanks to God we had no injuries.
Some days ago I had to wait 2 hours for two doctors and when I finished with the first one and the administrative tasks the other one who was due to do the examination left and could not meet with me. I travelled 50 km-s for nothing. (Did not realise yet how big is Budapest! The hospital and my home have 25 km approx)
One of the exams has been repeated 3 times because the test material is not usable.
There are various ways how the evil wants to dismiss my peace however if he has short couple of minutes wins, he already lost the the game. :-)

2008. szeptember 9., kedd

Zsoltárok 91, 14-16

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

Because they love me," says the LORD, "I will rescue them; I will protect them, for they acknowledge my name. They will call on me, and I will answer them; I will be with them in trouble, I will deliver them and honor them. With long life I will satisfy them and show them my salvation."


2008. szeptember 8., hétfő

Ézsaiás 43,1-2 - Isaiah 43,1-2

Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak egyém vagy! Ha vizen kelsz át én veled vagyok és ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.

Márk 5, 34

A hited megtartott téged: menj el békességgel ás bajodból megszabadulva légy egészséges.

Your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering.

Ézsaiás 41,13 - Isaiah 41,13

Mert én az Úr az te Istened erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: ne félj, én megsegítelek.

For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.

Zsoltárok 85,10 - Psalms 85,10

Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz.

Surely his salvation is near those who fear him.

Jeremiás 42,11 - Jeremiah 42,11

Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek! Ne féljetek tőle - így szól az Úr - mert veletek vagyok, megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből.

Do not be afraid of the king of Babylon, whom you now fear. Do not be afraid of him, declares the Lord, for I am with you and will save you and deliver you from his hands.

Dániel 3,17

Van nekünk Istenünk akit tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből és ki tud szabadítani a te kezedből is ó király. De ha nem tenné is, tudd meg ó király, hogy mi a te Isteneidet nem tiszteljük.

If the God we serve is able to deliver us, then he will deliver us from the blazing furnace and from Your Majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up.

Márk 3,10

Mert sok embert meggyógyított (Jézus), úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérinthesse.

For he had healed many, so that those with diseases were pushing forward to touch him.

Jeremiás 1,19 - Jeremiah 1,19

Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megsegítelek! - így szól az Úr.

They will fight against you but will not overcome you, for I am with you and will rescue you," declares the Lord.

2008. szeptember 3., szerda

Zsoltárok 130,3 - Psalms 130,3

Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól.

He is the one who forgives all your sins, the one who heals all your diseases, the one who rescues your life from the pit.

Jeremiás 38,20

"Hallgass az Úr szavára, amelyet most mondok neked, akkor jól jársz és életben maradsz!"

"Obey the LORD by doing what I tell you. Then it will go well with you, and your life will be spared.

Márk 1, 40-41.

Odament hozzá egy leprás aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod meg tudsz tisztítani." Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom tisztulj meg." És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.

A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said. "Be clean!" Immediately the leprosy left him and he was cured.

Miért?

Miért nyitottam ezt a blogot?

A közelmúltban tudtam meg, hogy rosszindulatú daganat van a szervezetemben.
Mivel hiszek Istenben és fiában Jézusban sokat imádkoztam és kértem választ imáimra és útmutatást Istentől ebben a helyzetben. Ebben a blog-ban azokat az igéket, bibliaverseket teszem közzé melyeken Isten üzent a számomra.

Remélem mások épülésére is szolgál!

Alkalmanként rövid beszámolót is próbálok írni.

Why did I open this blog?

Several weeks ago I was informed that I have cancer in my body.
Because I beleive in God and in his Son Jesus Christ, I have prayed a lot and asked God's direction and answers in this situation. In this blog I would like to share those Bible verses and messages which were sent to me by God.

I hope these will help others also.

Occasionally I will try to post short updates also.